Jeśli szukasz sprawdzonej kancelarii, która specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym – skontaktuj się z nami. Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szabelska gwarantuje przede wszystkim skuteczną i sprawną pomoc w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw dotyczących postępowania upadłościowego.

 

Reprezentujemy Klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego mającego na celu oddłużenie osób fizycznych, których płynność finansowa została zachwiana. Zakres naszych działań obejmuje:

 

 1. Profesjonalne doradztwo dot. postępowania upadłościowego i skutków prawnych związanych z ich wszczęciem
 2. Sporządzenie i złożenie wniosków o upadłość
 3. Zgłoszenie wierzytelności
 4. Przygotowywanie propozycji układowych i ich opiniowanie
 5. Sporządzanie wszelkich pism, wniosków dot. postępowania upadłościowego i naprawczego
 6. Stały kontakt z syndykiem i kontrola jego działań
 7. Czuwanie nad całym procesem postępowania upadłościowego

***

Szukasz Kancelarii, która będzie reprezentować Twoje interesy w
postępowaniu upadłościowym?

 

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to jeden z rodzajów upadłości dotyczący osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowany zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

Upadłość ma na celu oddłużenie osób fizycznych, które stały się niewypłacalne i nie mogą sprostać swoim zobowiązaniom pieniężnym wobec wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik będący osobą fizyczną, który stał się niewypłacalny i niezdolny do spłaty ciążących na nim zobowiązań finansowych.

W tym miejscu wymaga wskazanie, co trafnie zostało podkreślone w postanowieniu Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2016 r:

Głównym celem ustawodawcy jest oddłużenie osób, które wskutek niezależnych od nich zdarzeń utraciły płynność finansową, nie doprowadziły do pogłębienia swojej niewypłacalności. Oddłużeniowa funkcja upadłości konsumenckiej oznacza jednocześnie, że przełamana jest zasada zbiorowego charakteru postępowania upadłościowego. Regulacja art. 491 2  ust. 2 wyraźnie wskazuje na możliwość ogłoszenia upadłości i prowadzenia postępowania w sytuacji, gdy konsument ma jednego tylko wierzyciela. Znajduje to swój wyraz w art. 1 ust. 1 pkt 2, który nie stanowi o zasadach dochodzenia roszczeń – bez zwrotu „wspólnych”, który jest charakterystyczny dla ogólnego postępowania upadłościowego ukierunkowanego na przedsiębiorców.

Przesłanki pozytywne ogłoszenia upadłości

Przesłanka pozytywna ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotyczy osób fizycznych (art. 491 1 p.u.) oraz sytuacji, w której dłużnik stał się niewypłacalny i kiedy niewypłacalność dłużnika polega na utracie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.) – por. art. 491 2 ust. 1 in principio p.u.

Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości

Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej (vide art. 491 4 p. u.) dotyczą sytuacji, w których:

 

 • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe w sytuacja umorzenia postępowania z innych przyczyn niż wniosek dłużnika, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;
 • plan spłaty wierzycieli ustalony dla dłużnika uchylono na podstawie art. 491 20 p.u. chyba, że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnym;
 • dłużnik nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (jeżeli miał taki obowiązek), chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnym;
 • dłużnik działał z pokrzywdzeniem wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnym;
 • w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (przesłanka pozytywna);
 • kiedy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W tym przypadku zasady słuszności i humanitaryzmu są – przesłanką pozytywną. Zatem wniosek powinien być dokładnie i prawidłowo wypełniony.

W przypadku oceny winy umyślnej i rażącego niedbalstwa w piśmiennictwie wskazuje się, że:

doprowadzenie do niewypłacalności albo zwiększenie jej stopnia powinno mieć charakter zawiniony, aby zaistniała podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie stopniuje pojęcie winy: chodzi tu o “winę umyślną” i “rażące niedbalstwo”. Doprowadzenie do niewypłacalności lub zwiększenie stopnia niewypłacalności dłużnika w sposób zawiniony, ale z niższym stopniem winy, np. zwykłym niedbalstwem czy w sposób niezawiniony, nie powinno stać na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W konsekwencji, jeżeli dojdzie do doprowadzenia do niewypłacalności na skutek lekkomyślności lub zwykłego niedbalstwa (powodowanego raczej nieroztropnością lub nawet podjęciem pewnego ryzyka niż rażącym brakiem zrozumienia konsekwencji ekonomicznych swojego działania), sąd upadłościowy może ogłosić upadłość konsumencką. Nie będzie stanowić podstawy do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości sytuacja, w której dłużnikowi można przypisać jedynie lekkomyślność lub zwykłe niedbalstwo, a także w przypadku gdy niewypłacalność była skutkiem podjęcia przez niego racjonalnie dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, np. inwestycji w narzędzia pracy czy edukację w nadziei na lepsze stanowisko.

Procedura dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozpoznają wydziały gospodarcze sądów rejonowych.

Uwzględniając wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i m.in. wyznacza sędziego – komisarza oraz syndyka (vide art. 491 5 pkt 5 p.u.) :

W postępowaniu upadłościowym konsumenckim zastosowanie będzie miał także art. 51 ust. 2 pr. up. stanowiący, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zatem w postępowaniu upadłościowym konsumenckim wszystkie skutki związane z ogłoszoną upadłością powstają z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a nie z dniem uprawomocnienia się tego postanowienia.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji dot. upadłego (w celu oceny jego sytuacji majątkowej), czy był po jego stronie obowiązek podatkowy w okresie 5 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zasięga informacji w KRS, czy upadły jest wspólnikiem sp. handlowych jak również, czy w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu sp. handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość (vide art. 491 8 ust. 1 p.u.).

Po ustaleniu masy upadłości tj. majątku upadłego (vide art. 61 p.u.) ustala się plan spłaty wierzycieli (plan ten ma uwzględniać realne możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe). Jeżeli upadły nie ma majątku i nie sporządzono planu spłaty, po zatwierdzeniu listy wierzytelności i po wysłuchaniu
upadłego, syndyka i wierzycieli sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo umarza zobowiązanie upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie będzie on zdolny do spłaty w ramach planu spłaty wierzycieli (vide art. 491 14 ust. 1 p.u. w zw. z art. 491 16 ust. 1 p.u.).

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dot. jego majątku, chyba że sąd na wniosek upadłego wyrazi na to zgodę. Upadły ma obowiązek corocznie (do końca kwietnia) składać sądowi sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (vide art. 491 18 p.u.). Sąd na wniosek upadłego może zmienić plan spłaty wierzycieli jeżeli upadły nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków tego planu (art. 491 19 p.u.).

Czy można ogłosić upadłość osób, które prowadziły działalność gospodarczą lub były
członkami spółek prawa handlowego?

 

Można ogłosić upadłość konsumencką osób fizycznych, które jeszcze prowadzą działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą. W ramach upadłości konsumenckiej można zatem wskazać na trzy teoretycznie możliwe modele, wyróżnione z uwagi na rodzaj zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym:

 1. dłużnika (osobę fizyczną), który posiada zobowiązania wyłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
 2. dłużnika (osobę fizyczną), który posiada zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej i jednocześnie zobowiązania z tzw. sfery prywatnej;
 3. dłużnika (osobę fizyczną), który posiada jedynie zobowiązania z tzw. sfery prywatnej. Ten model jest najbardziej typowy dla upadłości konsumenckiej.

Czy po oddłużeniu trzeba nadal spłacać wierzycieli?

Nie, nie trzeba. Konsumenckie postępowanie upadłościowe kończy się z chwilą wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań dłużnika niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego. Nie istnieje zagrożenie dla osoby upadłej ze strony wierzycieli objętych postępowaniem upadłościowym. Wszystkie umorzone w upadłości konsumenckiej zobowiązania przestały istnieć, a więc ich wierzyciel nie ma skutecznego dochodzenia ich przed sądem jak i egzekwowania w postępowaniu egzekucyjnym.

Czy upadły będzie mógł po zakończeniu postępowania nabywać nieruchomości i
ruchomości?

Tak, bez zagrożenia osoba upadła będzie mogła nabywać prawa majątkowe, a w szczególności nieruchomości i ruchomości.

Czy mogę zawrzeć związek małżeński po oddłużeniu?

Tak, nie występuje żadne ryzyko związane z zobowiązaniami, które zostały umorzone w upadłości konsumenckiej, niezależnie od ustroju majątkowego.

Co się stanie jeżeli otrzymam darowiznę lub spadek?

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej skutkuje brakiem możliwości ich dochodzenia w drodze sądowej jak i egzekucji komorniczej. Zatem prawa majątkowe nabyte po oddłużeniu należą wyłącznie do Upadłego.