- sporządzania projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych;

- prowadzenia spraw ze stosunku pracy, w tym także spraw o zapłatę wynagrodzenia i przywrócenie do pracy;

- pozew o mobbing;

- pozwy o odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy;

- spraw o molestowanie w miejscu pracy;

- odwołania od decyzji ZUS, wnioski o ponowne przeliczenia świadczeń, wnioski o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Świadczona pomoc prawna obejmuje także sporządzanie wszelkich pism procesowych w zakresie prawa pracy na każdym etapie postępowania, a także zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i innymi organami.