Szukasz Kancelarii, która będzie reprezentować Twoje interesy w postępowaniu upadłościowym? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szabelska wykorzystując posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego (w tym odszkodowań na osobie i na mieniu), gospodarczego (w tym w szczególności windykacji), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz wykroczeń.

OGÓLNE INFORMACJE O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka jest postępowaniem mającym na celu oddłużenie osób fizycznych, które stały się niewypłacalne i nie są zdolne wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych wobec wierzycieli. Ta forma upadłości jest drogą do rozpoczęcia „nowego życia” bez długów. Upadłość konsumencka jest skierowana do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wobec których sąd w ciągu ostatnich 10 lat nie ogłosił upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik do sądu gospodarczego. Wniosek musi spełniać wymogi formalne. Zastosowanie w sprawie mają: ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy k.p.c.

Sąd może odrzucić wniosek albo go zwrócić jeżeli zawiera braki lub jest niedopuszczalny z mocy prawa. W przypadku zaistnienia przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd oddali wniosek.

W postępowaniu upadłościowym sąd po ogłoszeniu upadłości wyznacza syndyka masy upadłościowej, który ustali wierzycieli. Po zatwierdzeniu przez sędziego – komisarza listy wierzycieli syndyk likwiduje majątek upadłego i wykonuje plan podziału oraz plan spłaty. Po wykonaniu planu spłaty dochodzi do oddłużenia dłużnika.

W każdym czasie jeżeli plan spłaty nie będzie realizowany przez dłużnika i nie będzie on współpracował z syndykiem albo po ogłoszeniu upadłości ujawni się przesłanka negatywna sąd umorzy postępowanie.